Choď na obsah Choď na menu
 


 

                                         

                      ČO POTREBUJE DIEŤA DO MŠ

 

- prezuvky - pevné, so svetlou podrážkou

- zubná kefka, zubná pasta

- vešiaky do skrinky

- pyžamko

 

 

Ďalšie informácie budú oznámené na prvom stretnutí

rodičov, ktoré sa uskutoční v mesiaci september.

 

Tešíme sa na Vás a Vaše detičky 2. 9. 2019.

 

Kolektív MŠ Teriakovce

 

 

  

Milí rodičia, priaznivci MŠ Teriakovce.

---  

Dovoľte mi, aby som Vás v mene kolektívu MŠ privítala na našej internetovej stránke.

Dúfam, že si každý z Vás nájde to, čo ho bude zaujímať a aspoň trocha tým načrie do činností a aktivít,  ktoré  v našej MŠ uskutočňujeme.

 

Za kolektív MŠ, riaditeľka školy, Mgr. Jana Ivanková

 

Školský vzdelávací program pre Materskú školu Teriakovce, okres Prešov nesie názov:

 

,,ČO UKRÝVA HLAVIČKA MAKOVIČKA

 

 

1.ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE

NÁZOV ŠKOLY

Materská škola Teriakovce, Teriakovce 51, 08005 Prešov

NÁZOV ŠKVP

Čo ukrýva hlavička makovička

STUPEŇ VZDELANIA

Predprimárne vzdelanie

DĹŽKA DOCHÁDZKY

1-4 roky

FORMA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

 

celodenná

VYUČOVACÍ JAZYK

slovenský

PREDKLADATEĽ

Mgr. Jana Ivanková

PREDLOŽENÝ ZRIAĎOVATEĽOVI:

3. 10. 2016

PREROKOVANÝ V PEDAGOGICKEJ RADE:

 

26. 8. 2016

PREROKOVANÝ V RADE ŠKOLY:

3. 10. 2016

VYDANÝ DŇA:

30. 6. 2016

KONTAKTY

MŠ: 051 7701835;

riaditeľka MŠ: 0907 971 218

msteriakovce@gmail.com

 

 

2.VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

 

Vlastné ciele výchovy a vzdelávania školského vzdelávacieho programu:

 • vytvárať pozitívny vzťah k regionálnej kultúre a ľudovým tradíciám
 • utvárať predstavu detí o tradíciách a zvykoch obce, regiónu, vytvárať predpoklady na rozvíjanie citu ku krásam regiónu a ľudového umenia
 • prehlbovať kladný vzťah k prírode formou spoločných turistických vychádzok s rodičmi
 • ochraňovať a posilňovať organizmus dieťaťa a predchádzať ochoreniam horných dýchacích ciest
 • zlepšiť starostlivosť o zdravú výživu detí
 • získavať potrebné vedomosti a zručnosti, rozvíjať komunikatívnosť, tvorivosť
 • dávať šancu každému dieťaťu rozvíjať sa v rámci svojich schopností
 • prihliadať na socio-kultúrne a socio-ekonomické podmienky detí a primerane sa venovať každému dieťaťu
 • pravidelným otužovaním zvyšovať zdravotnú úroveň detí
 • posilňovať úctu k starším vo svojej rodine a v širšom okolí
 • prezentovať činnosť materskej školy na verejnosti.-          ochraňovať a posilňovať organizmus dieťaťa a predchádzať ochoreniam horných dýchacích ciest
 • zlepšiť starostlivosť o zdravú výživu detí
 • získavať potrebné vedomosti a zručnosti, rozvíjať komunikatívnosť, tvorivosť
 • dávať šancu každému dieťaťu rozvíjať sa v rámci svojich schopností
 • prihliadať na socio-kultúrne a socio-ekonomické podmienky detí a primerane sa venovať každému dieťaťu
 • pravidelným otužovaním zvyšovať zdravotnú úroveň detí
 • posilňovať úctu k starším vo svojej rodine a v širšom okolí
 • prezentovať činnosť materskej školy na verejnosti.

 

 

3.VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY

       Koncepcia našej materskej školy vychádza z filozofie tvorivo-humanistickej výchovy, kde stredobodom nášho záujmu je dieťa ako individuálna osobnosť a jeho sebarozvoj. V úzkej spolupráci s rodinou uprednostňujeme potreby a záujmy dieťaťa s rešpektovaním individuálnych a vekových zvláštností predškolského obdobia. Dieťa považujeme za hodnotnú osobnosť a sme otvorení voči integrácii telesne postihnutých a zdravotne oslabených detí. Uvedomujeme si, že najdôležitejšou činnosťou dieťaťa v predškolskom veku je hra, preto väčšinu našich aktivít realizujeme formou hry. Nie je nám ľahostajné ani zdravie detí a preto, ak nám to počasie dovoľuje, množstvo aktivít  uskutočňujeme na čerstvom vzduchu, na ihrisku, v prírode. Lásku a hrdosť na svoj rodný kraj , rodnú dedinu, pozitívny vzťah k ľuďom vštepujeme deťom cez plnenie úloh vyplývajúcich zo zamerania materskej školy  na oživovanie ľudových tradícií, regionálnych zvykov a regionálnej kultúry. Zdravá sebaúcta a sebavedomie sú kľúčom k celoživotnému osobnostnému rastu a podmieňuje efektivitu učenia sa dieťaťa. 

       Názov školského vzdelávacieho programu ,,Čo ukrýva hlavička makovička“ sme si vytvorili na základe toho, že každé dieťa je individualita, osobnosť a každé má vo svojej hlavičke ukryté niečo, čo je možné ďalej rozvíjať, na čo je možné nadviazať a na základe čoho môže dieťa napredovať. ,,Aj z malého makového zrniečka dokáže vyrásť krásny makový kvet a makovička. “

 

4.UČEBNÉ OSNOVY A VÝCHODISKÁ PLÁNOVANIA

       Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu ,Čo ukrýva hlavička makovička“ sú výkonové štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Tie sú rozdelené do mesačných tematických celkov a kvôli lepšiemu a prehľadnejšiemu plánovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti sú výkonové štandardy ďalej rozdelené do týždenných celkov. Tie sa navzájom dopĺňajú, prelínajú, nie sú izolované.

 

 

       

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PortrétPosledné fotografie
Archív

Kalendár
<< október / 2019 >>