Choď na obsah Choď na menu
 


HODNOTIACA SPRÁVA ZA ROK 2017/2018

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH V MATERSKEJ ŠKOLE TERIAKOVCE č. 51

 

 

 

V Teriakovciach dňa: 14 .08. 2018

spracovala: Mgr. Jana Ivanková

 

Charakteristika školy

 

Prevádzka školy:           celodenná

Zriaďovateľ školy:        Obec Teriakovce

Riaditeľ školy:              Mgr. Jana Ivanková

Adresa školy:                Materská škola  Teriakovce č. 51, 080 05 Prešov

E mail :                          msteriakovce@gmail.com

Telefónne číslo:             051/770 18 35

Počet pedagog. prac.:     2

Počet prev. prac.:           2

Počet integ. detí:            0

Skladba detí:                 deti od 2 do 6 rokov

Počet detí:                     21                           

  • deti rok pred plnením školskej dochádzky – 6
  • 4-5 ročné deti - 5
  • 3-4 ročné deti -   8
  • 2-3 ročné deti - 2

Prezentácia školy na verejnosti:

-          10. 12. – Mikulášske vystúpenie v kultúrnom dome v Teriakovciach

-          19. 12. – Vianočná besiedka v priestoroch materskej školy

-          07. 02. – karneval

-          16. 05. – Deň matiek

-         22. 06. – rozlúčka s predškolákmi

 

Práce detí sú prezentované v priestoroch šatne materskej školy.

 

Informácie o projektoch:

Naša MŠ bola zapojená do projektov:

Súťaž s milkagrom – zber viečok SABI  

LION BABY – pomoc pri natáčaní reklamy na detské sedacie súpravy a kreslá; MŠ získala zdarma 3 detské kreslá, dve sedacie rozkladacie súpravy a každé dieťa aj pani učiteľky dostali tričká s logom Lion baby.

 

Priestorové a materiálové zabezpečenie: Ide o prízemnú budovu, v ktorej je umiestnená jedna trieda, spálňa,  šatňa, umyváreň, kuchyňa, jedáleň a riaditeľňa. Celá budova je situovaná na malom  pozemku, ktorý tvorí školský dvor. Máme na ňom umiestnené  pieskovisko, prenosné hojdačky a vežu so šmýkačkou, ktorá zodpovedá  EN 1176. Pri dvore MŠ je nové umelé ihrisko, ktoré využívame v letnom období na loptové hry a v zimnom nám slúži ako ľadová plocha.

Čo sa týka technického vybavenia školy, máme televízor a tiež počítač, tlačiareň a fotoaparát, elektronickú včielku Bee – bot, interaktívnu tabuľu, tlačiareň a notebook. Vlastníme rádioprehrávač a DVD prehrávač, ktorý sme si zakúpili z vlastných  prostriedkov.

MŠ disponuje svojou internetovou stránkou, na ktorej prezentujeme činnosť MŠ.

 

Naďalej pokračujeme v minitable – spoločné fotografie detí vo formáte A4, ktoré umiestňujeme do priestorov šatne.

 

Financie: Z finančných prostriedkov, ktoré sme získali od rodičov sme zakúpili knižné publikácie, rôzny krátkodobý údržbový, hygienický, výtvarný, didaktický  a iný materiál.

Z príspevku od štátu na predškolákov sme zakúpili nové didaktické hračky a rôzny materiál potrebný na každodennú činnosť pre deti materskej školy.

Poďakovanie:

 

všetkým rodičom – za zber viečok Sabi

                               - za akúkoľvek každodennú pomoc a spoluprácu

p. Miroslav Angelovič – starosta obce – za spoluprácu, pomoc a podporu

                                                             

- p. Jozef Pyrž st.– za opravu priestorov šatne

- p. Jozef Pyrž ml. – za práce spojené s úpravou kuchyne – výroba a montáž pracovnej dosky

- p. Horváth Anton – za nákup a montáž umývadiel a výleviek

- p. Jozef Oravec – za maľovanie šatne a triedy

                            

Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti na školský rok 2017/2018

Celá naša výchovno-vzdelávacia činnosť vychádzala zo školského vzdelávacieho programu:        „ Čo ukrýva hlavička Makovička“

 

Vo výchovno-vzdelávacej práci s deťmi sme sa zamerali na vytváranie základov pre postoje, vedomosti, zručnosti, ktoré budú pre nich potrebné pre ďalší život. Patrí k nim napr.:

- vytvárať pozitívny vzťah k regionálnej kultúre a ľudovým tradíciám

- utvárať predstavu detí o tradíciách a zvykoch obce, regiónu, vytvárať predpoklady na       rozvíjanie citu ku krásam regiónu a ľudového umenia

- prehlbovať kladný vzťah k prírode formou turistických vychádzok

- ochraňovať a posilňovať organizmus dieťaťa a predchádzať ochoreniam horných dýchacích ciest

- zlepšiť starostlivosť o zdravú výživu detí

- získavať potrebné vedomosti a zručnosti, rozvíjať komunikatívnosť, tvorivosť

- dávať šancu každému dieťaťu rozvíjať sa v rámci svojich schopností

- prihliadať na socio-kultúrne a socio-ekonomické podmienky detí a primerane sa venovať každému dieťaťu

- pravidelným otužovaním zvyšovať zdravotnú úroveň detí

- posilňovať úctu k starším vo svojej rodine a v širšom okolí

- prezentovať činnosť materskej školy na verejnosti

 

     Obohatením citov detí, ich rozumových schopností ako aj praktických vedomostí sú u nás možné návštevy rodičov v čase hier, ako aj iných výchovno-vzdelávacích aktivít, pokusy a tiež rôzne manipulačné aktivity.

    Uvedené ciele výchovno-vzdelávacej činnosti týkajúce sa výchovy kladného vzťahu k starostlivosti o svoje zdravie, k telovýchove a športu, k humánnosti, spolupatričnosti a vzájomnej pomoci,  sme realizovali cez oblasť:

-   výchovno-vzdelávacej činnosti,

-   ďalším samovzdelávaním sa pedagogických pracovníkov,

-   vzdelávaním sa cez MPCPO,

-   rozširovaním spolupráce s rodičmi.

-   zvyšovaním materiálnej úrovne MŠ,

-   zvyšovaním počítačovej gramotnosti detí,

-   organizovaním divadelných predstavení „Gašparko“,

-   organizovaním rôznych spoločných výletov.

    

     Pripravenosť detí  na vstup do základnej školy bola na veľmi dobrej úrovni. Dosiahli optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň, ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Disponovali širokým rozsahom vedomostí z rôznych oblastí a tiež základmi anglického jazyka.

 

Ostatné aktivity a spolupráca s rodičmi:

 

september - posedenie s rodičmi

október – natáčanie reklamy pre Lion baby

december – divadlo Portál – Martinko Klingáč, návšteva múzea so stálou expozíciou   

                    dobových kostýmov, ľudovej architektúry, hasičských strojov

                   - prezentácia piesní a zvykov pred rodičmi v MŠ

február   - karneval          

máj          - Deň matiek

                - zmrzlina, prechádzka po meste Prešov v rámci Dní mesta Prešov

jún          -  Deň detí – súťaže, diskotéka, spev, skákanie na nafukovacom hrade na ihrisku

              - školský výlet – Ružomberok ,,Obrovo“

              - divadlo Portál – Rozprávkový hrniec

               - rozlúčka s predškolákmi

                       

Rada školy:

Na prvom stretnutí rodičov, ktoré sa konalo v septembri, si rodičia volili nového zástupcu do rady školy na miesto Mgr. Kataríny Imrichovej a to z dôvodu odchodu dieťaťa do základnej školy. Rodičia si spomedzi seba zvolili Mgr. Michaelu Rusnákovú.

                     Mgr. Eva Bačová – predseda – zástupca pedagogických zamestnancov školy

                              Slavomíra Vrabľová – zástupca rodičov

                     Mgr. Michaela Rusnáková – zástupca rodičov

                              Andrea Jurašeková – zástupca nepedagogických zamestnancov školy

                     Mgr. Iveta Žarnovská – zástupca zriaďovateľa

       

  V závere tejto správy môžem konštatovať, že ciele a aktivity, ktoré sme si vytýčili na školský rok 2017/2018 sme splnili.  Chcem podotknúť, že aj vďaka rodičom a starostovi obce sa nám podarilo uskutočniť mnoho spoločných akcií, ktoré boli venované hlavne našim deťom.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PortrétPosledné fotografie
Archív

Kalendár
<< október / 2019 >>